Samenwerken

Algemeen

U heeft een plan. Hoe zorgen we er samen voor dat dit gerealiseerd kan worden en tegelijkertijd bijdraagt aan de versterking van onze gemeente? Klik op de proceswijzer die dit stap voor stap uitlegt.

Samen werken, hoe werkt dat?

U heeft een plan. Hoe zorgen we er samen voor dat dit gerealiseerd kan worden en tegelijkertijd bijdraagt aan de versterking van onze gemeente? Lees de proceswijzer die dit stap voor stap uitlegt.

Proceswijzer samen werken

U heeft een plan

Neem contact op met de gemeente voor een oriënterend gesprek.

U bent zelf aan zet om uw plan uit te werken. De gemeente ondersteunt graag. We kunnen bijvoorbeeld aangeven wat we nodig hebben om uw plan goed te kunnen beoordelen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Meer informatie
'Poort van Gennep'
Tel. 0485-494141
e-mail: gemeente@gennep.nl

Ga na:

Kan uw plan de identiteit van gemeente Gennep versterken? Dan maakt het grotere kans.

Een plan moet passen bij de identiteit, de cultuurhistorie en het landschap van onze gemeente. En waar mogelijk, moet het versterken! Het is dus de moeite waard hier aandacht aan te besteden.

Meer informatie
Lees hier meer over de identiteit van Gennep.

Bepaal:

Waar wilt u uw plan realiseren? Kan uw plan een impuls geven aan de kwaliteiten van dit gebied?

Elk gebied in gemeente Gennep heeft eigen kwaliteiten. Vaak zijn er kansen om een gebied verder te ontwikkelen. De gemeente gaat er vanuit dat elk plan de kwaliteit van een gebied moet versterken.

Meer informatie
Bekijk hier de kaarten met deelgebieden en de kernen.
Bekijk ook of uw plan past binnen de uitgangspunten van het Gemeentelijk kwaliteitsmenu (zie Hoofdstuk 6 en Bijlage 1). 

Versterk:

Draagt uw plan bij aan de ontwikkeling van de speerpunten van de gemeente Gennep?

Onze speerpunten vallen onder vier thema’s:

  • Cultuurrijk Gennep;
  • Krachtig Gennep;
  • Hoog, droog en veilig Gennep;
  • Gennep met elkaar verbonden.

Meer informatie
Bekijk de speerpunten van de omgevingsvisie

Check:

Zijn er nog andere ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw plan? Of waaraan uw plan een bijdrage kan leveren?

De komende jaren komen er diverse ontwikkelingen op ons af. Ze zijn beschreven in deze visie. Ook zijn er provinciale en landelijke regels waarmee we rekening moeten houden. Onderzoek of meervoudig ruimtegebruik kansen biedt.

Meer informatie
“Onderzoek of meervoudig ruimtegebruik kansen biedt”
Hierover leest u meer in hoofdstuk 3 van de uitgebreide PDF-versie van deze omgevingsvisie.

Betrek de omgeving bij uw plan.

Wat vindt men ervan? Welke partijen moet u verder betrekken (bijvoorbeeld waterschap, provincie e.d.)?

Om de kans van slagen te vergroten, doet u er goed aan in een vroeg stadium andere partijen te betrekken bij uw plan. Denk aan omwonenden en anderen die gevolgen kunnen ervaren. Misschien kunt u samenwerken waardoor uw plan nog beter wordt? Participatie is een belangrijk aspect, de gemeente neemt dit mee bij de beoordeling van uw plan.

Meer informatie
Vergeet geen verslag te maken van uw participatietraject. In paragraaf 5.3 in de uitgebreide PDF-versie van deze omgevingsvisie leest u meer over co-creatie.

Maak een concept-plan.

Als uw plan kan bijdragen aan de bovengenoemde thema’s, werk dan een concept-plan uit. Verwerk de bevindingen uit de voorgaande stappen in uw plan.

Dien het concept-plan in bij de gemeente.

Voeg bij het plan een verslag toe van alle acties die u heeft ondernomen met de resultaten daarvan.

De gemeente weegt af en adviseert.

De gemeente beoordeelt uw plan op basis van de omgevingsvisie en andere wet- en regelgeving. Als er aanpassing nodig is, gaan we met u in gesprek. Ook adviseren we u over de verdere procedure die nodig is om uw plan te realiseren.

Het opstellen van de omgevingsvisie deden we samen

Op 12 september 2017 vond de Aftrap van de omgevingsvisie plaats. Tijdens deze avond hebben we bepaald hoe wij als gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie de omgevingsvisie willen maken. Samenwerken met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties stond voorop.

Slideshow

Op de open bijeenkomst ‘Avond van de omgevingsvisie’ kon iedereen zijn inbreng geven over koester en verbeterpunten van Gennep. De gemeenteraad is hier samen met Dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, provincie, waterschap, land- en tuinbouworganisaties, natuurbescherming, de Veiligheidsregio en kunst- en cultuurorganisaties bij betrokken. Op een bijeenkomst voor genodigden konden de aanwezigen vanuit hun rol, kennis of belangstelling meepraten over de koester- en verbeterpunten van Gennep rondom de vier thema's. 

Op drie bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van de gemeente en het bestuur hebben we samen waarden en acties uitgewerkt. 

Met een kunstig gemaakt ooievaarsnest zijn drukbezochte plekken bezocht, zoals scholen, pleinen, verenigingen, evenementen. De cultuurcoach van Stichting ‘Doejemee’ heeft alle basisscholen bezocht. Ze heeft de leerlingen gevraagd hun wensen en ideeën te verbeelden. Ook hier werd gebruik gemaakt van een eigen ooievaarsnest waar ideeën uitgebroed kunnen worden. 

Tijdens het wereldcafé, een open bijeenkomst waarbij iedereen zijn inbreng kon geven, zijn de waarden en speerpunten besproken die uit het interactieve proces zijn voortgekomen.

Omgevingsvisie gemeente Gennep

Gemeentelijk kwaliteitsmenu

De omgevingsvisie biedt veel mogelijkheden om ruimtelijke initiatieven te realiseren. Vaak is daar een dialoog van initiatiefnemer met omwonenden en de gemeente voor nodig. Het is daarnaast wenselijk om elk initiatief ten goede te laten komen van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De omgevingsvisie maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen bij te laten dragen aan de realisering van zaken die de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Gennep wil deze mogelijkheid inzetten voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente, want 'Samen maken we Gennep'.

Gennep heeft voor ontwikkelingen in de kernen en het buitengebied een regeling, het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM). Deze regeling geeft kansen voor ontwikkelingen waarbij de kwaliteit van het buitengebied en de leefomgeving in de kernen verbeterd. Verlies aan omgevingskwaliteit wordt gecompenseerd door een bijdrage aan de versterking van omgevingskwaliteiten. Het doel is dat daarmee de kwaliteit in totaal toeneemt.