Homepage

De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijk Gennep.

Onze gastvrije gemeente, waar men zorg heeft voor elkaar. Een unieke gemeente, gelegen in een afwisselend landschap van grote waarde. Een bijzondere gemeente, gezegend met een rijk historisch verleden. Een gemeente met een bescheiden bevolking met een Bourgondische inslag. Een bevolking die door de eeuwen heen heeft laten zien dat ze krachtig, strijdvaardig en zorgzaam is. Dát maakt onze gemeente Gennep bijzonder en dát willen we de komende jaren samen verder versterken. 

De visie is opgesteld door inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. 

Deze omgevingsvisie geeft richting en laat zien hoe we samen Gennep sterker, mooier, gezonder en nog krachtiger kunnen maken. 

Graag nodigen wij u uit om hieraan samen verder te bouwen!

Logo Gennep

Waarom deze omgevingsvisie?

De samenleving is volop in beweging. Denk aan de klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie, de toenemende technologisering en digitalisering, veranderingen in de bevolkingsopbouw en schaalvergroting in de landbouw. Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op ons dagelijks leven. Ook de maatschappelijke verhoudingen veranderen, net als de rol van de overheid.

Inwoners en bedrijven nemen steeds meer zelf het initiatief om vraagstukken op te pakken. De gemeente stimuleert en faciliteert steeds meer. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, vinden we het belangrijk een nieuwe, integrale omgevingsvisie op te stellen voor gemeente Gennep. Deze omgevingsvisie is ook de verplichte opvolger van de bestaande structuurvisie en loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet.

In de omgevingsvisie beschrijven we wat onze visie voor de komende 10 tot 15 jaar is op de fysieke leefomgeving. We kunnen daarbij niet zonder de inbreng van en samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Samen met hen is deze omgevingsvisie tot stand gekomen. Wat ons betreft is dit niet het sluitstuk van de dialoog. Wij zien het als een start van een proces waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente samen blijven optrekken om de fysieke leefomgeving van onze gemeente verder vorm te geven.